I.      Chức năng giao diện sử dung:

-  Push/turn control: tắt mở nguồn và điều khiển cài đặt thông số

-  SET key: Thay đổi  giá trị  thông số cài đặt

-  Delay-symbol: Biểu tượng cài đặt thời gian chờ

-  Hold-symbol: Biểu tượng cài đặt thời gian giữ nhiệt

-  Heater-symbol: Biểu tượng gia nhiệt

-  Alarm-symbol: Biểu tượng báo lỗi quá nhiệt

II. Cách vận hành máy:

       -  Cấp nguồn cho bể.

-  Đổ nước đầy bể, cách thành khoảng 50-10cm.

-  Nhấn nút điều khiển để bật máy “Push / Turn control”.

-  Chờ cho máy khởi động xong cài đặt thông số hoạt động cho máy.

1.      Cài đặt nhiệt độ làm việc:

- Quay núm vặn điều khiển “Push / Turn control” chọn ánh sáng lóe lên ở biểu tượng 0“Heater symbol”

- Nhấn  nút “SET” quay núm vặn “Push/turn control”  để chọn nhiệt độ. Mỗi giá trị cài đặt là 0.10C, nhiệt độ cài đặt hoạt động từ 100C – 950C hoặc  “CCC” (theo nhiệt độ của môi trường dung dịch)

2.      Cài đặt thời gian chờ:

- Quay núm điều khiển “Push / turn contron” chọn ánh sáng lóe lên ở biểu tượng “Delay-symbol”

-  Nhấn nút “SET key” quay núm  vặn “Push / turn contron”  để chọn thời gian chờ. Giá trị cài đặt từ 1phút đến 99.59giờ, mỗi giá trị cài đặt là 1 phút khi thời gian cài đặt nhỏ hơn 10 giờ, và mỗi giá trị cài đặt là 1giờ khi thời gian cài đặt bằng hoặc lớn hơn 10 giờ.

- Thời gian sẽ đếm lùi về 0, máy sẽ bắt đầu hoạt động khi hết thời gian này. Chế độ này có thể được tắt đi nếu không dùng đến bằng cách ấn giữ phím SET với núm vặn điều khiển “Push / turn control”  để tắt biểu tượng “Delay-symbol”.

3.    Cài đặt thời gian giữ nhiệt độ:

-  Quay núm vặn điều khiển  “Push / turn control” chọn ánh sáng loé lên ở biểu tượng  “Hold-symbol”

-  Nhấn nút “SET key” quay núm vặn điều khiển “Push / turn control”  để chọn thời gian giữ nhiệt. Giá trị cài đặt từ 1phút đến 99.59giờ. Mỗi giá trị cài đặt là 1 phút khi thời gian cài đặt nhỏ hơn 10 giờ và mỗi giá trị cài đặt là 1giờ khi thời gian cài đặt lớn hơn hoặc bằng 10 giờ.

- Nhiệt độ sẽ được duy trì trong khoảng thời gian này khi đạt được nhiệt độ cài đặt và sẽ tắt khi hết thời gian giữ nhịêt này.

- Chế độ này có thể được tắt đi nếu không dùng đến bằng cách ấn giữ phím SET với núm vặn điều khiển “Push / turn control”  để tắt biểu tương “Hold-symbol”. Máy sẽ ngừng hoạt dộng khi ta tắt máy.