I.Giao diện chung:

- Main on light: đèn nguồn.

- Heater on light: đèn báo gia nhiệt.

- Stirrer on light: đèn báo khuấy từ.

- Hot warning light: đèn báo nóng

II. Hoạt động:

- Cấp nguồn cho máy hoạt động.

- Chỉnh núm điều khiển nhiệt cho máy hoạt động

- Chỉnh núm điều khiển khuấy từ cho máy hoạt động.

- Máy sẽ hoạt động và các đèn hiển thị sẽ sáng lên.

Chú ý:

- Nên vệ sinh bề mặt khi máy đã nguội.

- Tắt nguồn cung cấp khi không hoạt động.